تعليمات لاعضاء المجلس البلدي لفترة الانتخابات الحالية 2023

 

تعليمات لاعضاء المجلس البلدي لفترة الانتخابات الحالية 2023

חברי מועצת העיר

הנדון: מידע והנחיות לנבחרי ציבור לתקופת בחירות

הבחירות לרשויות המקומיות מתרחשות השנה ב-31.10.23.

בהתאם להנחיות משרד הפנים החל מתחילת השנה אנו מצויים בתקופת בחירות עליה חלים כללי התנהלות שונים מאלה שחלו עליכם בשנים הראשונות בקדנציה.

להלן מידע והנחיות להתנהלותכם במהלך תקופת הבחירות מתוקף היותכם נבחרי ציבור.

 

1.      אין לבצע תעמולת בחירות במימון ציבורי:

אין להשתמש לצרכי תעמולת בחירות בכסף ציבורי, כגון פרסום במימון ציבורי, שימוש בעובדי העירייה, שימוש במקרקעין עירוני, מבנים עירוניים וכדומה.

·       הגדרת תעמולת בחירות היא - מעשה או התנהגות העלולים להתפרש כאילו נועדו לקדם אינטרס של מפלגה כלשהי או מועמד מסוים, במטרה לגרום לאדם פלוני להצביע למישהו מסוים או להימנע מלהצביע למישהו מסוים.

להלן האיסורים בנושא תעמולת בחירות כפי שהודגשו בחוזרי מנכ"ל והנחיות היועץ המשפטי לממשלה וכפי שעולים מן הפסיקה המתפתחת בנושא:

1.1. איסור על שימוש בנכס ציבורי בקשר עם תעמולת בחירות כולל גם נכסים לא מוחשיים, כגון תוכניות עירוניות, אילוסטרציות, לוגו של העירייה, מאגרי מידע עירוניים, הדוא"ל של העירייה, תמונות שצולמו על ידי העירייה וכל דבר אשר מימון ציבורי כרוך בו בדרך זו או אחרת. כך בין היתר, לא ניתן להשתמש בפרסום עירוני של אירוע או פרויקט או בהדמיה של פרויקט תוך ביצוע שינויים, כך שיכללו תעמולת בחירות של מועמד ספציפי.

1.2. ככלל, פרסומים עירוניים בתקופה של ששה חודשים טרם הבחירות לא יכללו שם/תואר/תמונה של נבחר ציבור. כאשר, גם טרם 6 החודשים יש לבחון כל מקרה בהתאם לפסיקה של ועדת הבחירות שקבעה מבחנים וקריטריונים לכך, לרבות: קשר בין התפקיד לפרסום, הערך הציבורי שמוסיף ציון שם נבחר הציבור לפרסום, עלות הפרסום, מועד הפרסום ועוד. בכל מקרה, דוברות העירייה הם הגורם המקצועי שמאשר את הפרסומים בכפוף להנחיות היועץ המשפטי של העירייה או נציגו;. כאשר על פי חוזר מנכ"ל במהלך ששת החודשים שקודמים לבחירות לא יפורסם פרסום עירוני כלשהו ללא אישור היועץ המשפטי או נציגו.

1.3. חל איסור על שימוש של נבחר ציבור בעובדי עירייה בקשר עם תעמולת בחירות או איסור על עובדי העירייה להיות מעורבים בתעמולת בחירות (הנחיות לעובדי העירייה יצאו בנפרד).

בהקשר זה חשוב לציין כי בתקופה של 3 חודשים טרם הבחירות אסור לחברי המועצה לעשות סיורים בעיר בליווי עובדי עירייה (אלא במקרים חריגים בלבד וכפוף לאישור יועמ"ש).

חריג לאיסור השימוש בעובד עירייה הוא שימוש בעובד במשרת אמון בקשר עם הבחירות, כאשר מדובר בפעולה אגבית הנלווית לפעילות העיקרית. כך למשל, קביעת פגישות הקשורות לבחירות ביומן של נבחר ציבור על ידי עובד האמון על כך בנוסף לפגישות אחרות תחשב כמותרת.

 

1.4. אין לערוך כל פעילות פוליטית ברכוש הרשות המקומית - אין לערוך במשרדי הרשות המקומית, במוסד או במתקן השייך לה, בכל דרך שהיא, ולרבות לשכות חברי המועצה והסגנים בשעות העבודה או אחריהן, אסיפה, הרצאה או פעילות מתוכננת דומה מטעם רשימה/ מועמד או על בסיס של השתייכות מפלגתית או פעילות בעלת אופי מפלגתי. כל זאת למעט השכרה בתמורה, בהתאם למקובל, של אולמות או מקומות פומביים פתוחים אשר העירייה נוהגת בכל ימות השנה להשכירם לציבור הרחב, וגם זאת כל עוד נשמר השוויון בין המועמדים. חריג נוסף לאיסור על חברי מועצה בהקשר זה הוא פעילות פוליטית מזדמנת מצומצמת בהיקפה של שיחות טלפון ופגישות מלשכות ומשרדים עירוניים במהלך יום העבודה.

1.5. עריכת אירועים עירוניים רבי משתתפים במהלך 6 החודשים האחרונים לפני הבחירות כפופה לאישור ספציפי של היועץ המשפטי לעירייה או נציגו לעניין עצם קיומו של האירוע, תכני האירוע והנאמר בו.

1.6. חל איסור גורף לערוך סקרים עירוניים במהלך 6 החודשים שלפני מועד הבחירות.

 

2.      טוהר הבחירות:

2.1. הסכמים פוליטיים:

2.1.1.יש לפרסם הסכמים פוליטיים, תוך הפקדתם אצל מנכ"ל העירייה עד 3 ימים מיום חתימתם, כך שיהיו פתוחים לעיון הציבור.

2.1.2.אסור לחבר המועצה להבטיח במסגרת הסכם פוליטי משרה (עם משכורת), או טובת הנאה אחרת בעלת משמעות כספית. כן מותרת חלוקת תפקידים בין נבחרי הציבור העתידיים ותחומי אחריות.

2.2. אסור לחבר המועצה להבטיח במסגרת הבחירות טובות הנאה קונקרטיות המיטיבות עם אדם פלוני או עם קבוצה מצומצמת, וזאת בעבור תמיכה או רווח פוליטי כזה או אחר. לעומת זאת, אג'נדה כללית, המיטיבה עם כלל הציבור, או עם חלק רלוונטי מאוכלוסיית היעד, ושאינה בעבור רווח פוליטי, היא דבר מותר.

2.3. חל איסור לתת מתנות, גם אם הן במימונו של המועמד/המפלגה/הסיעה, אפילו אם הן בעלות נמוכה. כאשר המתנה היא האמצעי להעברת המסר הפוליטי עם עלות נמוכה כגון מדבקות עם כיתוב של המועמד, במימון המועמד - אין איסור.

2.4. חל איסור על ניסיון להשפיע על שיקול הדעת של הבוחר באמצעות טובת הנאה אישית או באמצעות איומים. הצעת טובת הנאה כגון הבטחה לכסף, שירות או עבודה כדי שיצביע או שימנע מלהצביע מהווה עבירה של שוחד בחירות.

3.      הפרת הוראות הבחירות עלולה להוות עבירה פלילית ועל כן יש חשיבות להקפדה יתירה על הכללים.

 

4.      לסיום, אאחל לכולנו שנת בחירות מוצלחת.

 

 

ההנחיות נערכו בשיתוף עם עו"ד ומיד ח. מחאמיד

מנהל תחום בכיר והתובע המשמעתי

 

 

בכבוד רב,

עופר תודר

מנכ"ל העירייה