נוהל מתן הלוואות/מפרעות לעובדים

 

נוהל מתן הלוואות/מפרעות לעובדים

נוהל מתן הלוואות/מפרעות לעובדים

עיריית אום אל פחם

נוהל מס' 1/2023

 

.1 כללי:

 

נוהל זה עוסק בנושא מתן הלוואה לעובדי העירייה, על אף שבאופן עקרוני העירייה היא אינה גוף

מלווה.

במקרים חריגים תינתן הלוואה לעובד בתנאים שיפורטו בנוהל זה )נספח א' סעיף .(3

 

.2 מטרה:

 

הגדרת תהליך הטיפול בהלוואה לעובד לצד קביעת הקריטריונים לקבלת הלוואה וסייגיה.

 

.3 מסמכים ישימים:

 

פקודת מס הכנסה סעיף 3 (ט.('

 

.4 הגדרות:

 

"עובד" - עובד/ת קבוע/ה במשכורת.

 

״משכורת״ - משכורת חודשית.

 

.5 השיטה:

 

5.1 אופן הגשת הבקשה ואישורה:

 


עובד המעוניין לקבל הלוואה נדרש למלא טופס ייעודי לנושא "בקשה למתן הלוואה,"

ראה נספח א' , הנספח יינתן במחלקת שכר.


5.1.1


 


בעת הגשת הבקשה יגיש העובד אישור מהבנק כי אינו יכול לקבל הלוואה באופן ישיר

מהבנק.


5.1.2


 


על העובד לקבל המלצת מנהל האגף הממונה עליו ( על העובד להחתים את מנהל האגף בחלק ב' של

נספח א' ) יודגש כי המלצה זו לא מהווה תנאי סף לקבלת ההלוואה.


5.1.3


 

5.1.4 יש להעביר את הנספח חתום למזכירות הגזברות.

 


הבקשה ופרטיה ייבדקו על ידי הגזבר , ותיבדק שהינה עומדת בתנאי קבלת הלוואה שיפורטו בהמשך.

5.1.5


 


5.1.6 באם ההלוואה תאושר ע״י הגזבר . תועבר הודעה למח' שכר ולאגף משאבי אנוש.

 

 

 


מח' שכר תעדכן את אגף משאבי אנוש בדבר אישור ההלוואה והסכום שאושר למטרת

תיוק בתיק אישי של העובד.

ביצוע ההלוואה בפועל יתבצע ע"י מחלקת שכר שתעביר למדור ספקים הוראה לביצוע

ההלוואה.


5.1.7


 

5.1.9 מח' שכר תעדכן את ניכוי ההלוואה משכר העובד בהתאם לתנאי ההלוואה.

 

5.2 תנאים לקבלת ההלוואה:

 

5.2.1 היעדר חובות לעירייה )ארנונה, חניה, חינוך וכו.('

 

5.2.2 לא תינתן הלוואה לעובד שהוטל עיקול על משכורתו.

 


לא תינתן הלוואה לעובד זמני ו/או עובד בעל וותק של פחות משנתיים.

לא תינתן הלוואה לעובדים שעתיים\זמניים.


5.2.3


 


עועובדים שאינם במסלול קביעות ומוגבלים בתקופת העסקתם )כגון עובדים פרויקטליים וסייעות צמודות( יודגש כי מתן ההלוואה יתאפשר אך ורק בתנאי שהחזר התשלום האחרון של ההלוואה לא יאוחר מתום מועד תקופת העסקתו של העובד.


5.2.4


 


לא תינתן הלוואה לעובד אשר טרם סיים את פירעון ההלוואה הקודמת שניתנה ע"י

העירייה.


5.2.5


 


הלוואה תינתן לעובד שנה לאחר סוף פירעון הלוואה קודמת שניתנה ע"י העירייה.

)במידה והייתה(.


5.2.6


 


לא תינתן הלוואה לעובד אשר הניכויים החיצוניים ממשכורתו עולים על 25% מנטו

שכרו. )הלוואות, עיקולים, אשראי, מזונות וכו').


5.2.7


5.3 גובה הלוואה, ריבית והחזר:

5.3.1 ריבית על ההלוואה הינה בהתאם לפקודת מס הכנסה סעיף )3ט,( צמודה למדד

5.3.2 גובה ההלוואה יהיה עד לסכום של 100% ממשכורת חודש נטו של העובד.

 

3 מקסימום פירעון הלוואה: עד 8 תשלומים.

5.4 מקרים מיוחדים לקבלת הלוואה:

 

במידה והעובד עומד בכלל התנאים הרשומים, ובאחד או יותר מן המקרים הבאים,

תשקול העירייה במתן ההלוואה:

1.      אירוע משפחתי לקרוב משפחה מדרגה ראשונה ( חתונה , אירוסין וכו')

2.      פטירה במשפחה מקרבה ראשונה.

3.      טיפול רפואי- לעובד או לבן משפחתו מדרגה ראשונה.

4.      מצוקה כלכלית ( מגובה באסמכתאות , כפוף לשיקול דעת הגזבר).

 

5.5 ביצוע ההלוואה


5.5.1 עם אישור ההלוואה ע"י הגזבר, מחלקת שכר תעדכן את אגף משאבי אנוש ואת מדור

תשלומים לספקים על אישור וגובה ההלוואה.


5.5.2 מדור תשלומים לספקים, יעביר את סכום ההלוואה לחשבון הב ק של העובד.


5.5.3 במקביל מח' שכר תעדכן ניכוי החזר ההלוואה בהתאם לת אים שאושרו (מס' תשלומים, גובה החזר, גובה הלוואה וריבית עפ"י פקודת מס הכ סה)


5.6 החזר ההלוואה:


5.6.1 החזר ההלוואה יתבצע עד 8 תשלומים חודשיים שווים.


5.6.2 מחלקת השכר תחייב בשכר העובד זקיפת שווי למס בגין עליית המדד בתקופת

ההלוואה .


5.6.3 במידה והעובד יסיים עבודתו בתקופה שקדמה לפירעון ההלוואה, מחלקת השכר תקזז את מלוא יתרת ההלוואה ש ותרה בעת עריכת תחשיב זכויות הנובעות מסיום ההעסקה.


5.6.4 עובד רשאי להחזיר את מלוא ההלוואה בפירעון מוקדם, בכל עת.


5.7 תהליך פ ימי בה הלת החשבו ות ומחלקת השכר


5.7.1 סגירת ההתאמות- בעת תשלום ההלוואה- על מ הל החשבו ות לבצע פקודת יומן אל מול כרטיס העובד.


5.7.2 לקראת מועד הפקת תלושי השכר, מ הל החשבו ות יפיק דוח מערכת המפרט את

ההלוואות ש ית ו לאותה תקופה. הדוח יועבר לחשב השכר טרם הפקת התלושים לצורך קיזוז התשלום החודשי של ההלוואות מהשכר העתיד להיות משולם.


 


5.7.3 מחלקת שכר ת הל לוח סילוקין פרד לכל הלוואה ש ית ה לעובד.


5.7.4 לאחר תשלום המשכורת החודשית ורישום פקודת השכר, תבצע מחלקת השכר בדיקה

של כרטיס העובד בה הלת החשבו ות אל מול היתרה כפי שמופיעה בלוח הסילוקין של ההלוואה.


 


 

6. אחריות/סמכות לביצוע:


גזברות העירייה.


. 7 ספחים:

ספח א' טופס בקשה למתן הלוואה.

ספח ב'- אישורים.

8. נוהל זה יקרא נוהל מתן הלוואות/מפרעות לעובדים בעירייה נוהל מס' 1/2023.

 

 

נוהל זה נערך ע"י עו"ד ומיד ח. מחאמיד

מנהל תחום בכיר והתובע המשמעתי

בתיאום עם גזבר העיר

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

נספח א' - טופס בקשת למתן הלוואה


חלק א - למילוי על ידי העובד:


. 1 פרטי העובד הלווה:


 

 

 

 

שם העובד

שם משפחה

מספר זהות

כתובת

_ / __ / _

תאריך תחילת עבודה

% ___

היקף משרה


 

 

 

 

 

 

שם הב ק

מספר

מס' סניף

מספר חשבון

שם בעל החשבון


תפקיד בעירייה:_______________________

אגף:______________ מחלקה:______________


. 2 פרטי ההלוואה המבוקשת:


 

סכום ההלוואה המבוקש ( ע"פ הקבוע בסעיף 5.3 לנוהל)

 

________________

מספר התשלומים המבוקשים ( לא יעלה 8 תשלומים)

 

_______________

 

 

סיבות לבקשת ההלוואה ע"פ הקבוע בסעיף 5.4 (נא לפרט)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

 

 

 

 

           


3. ת אי ההלוואה:

 

 


א. ההלוואה תוגש בהמלצת מ הל האגף.

ב. הבקשה ופרטיה יבדקו ע״י הגזבר.


ג. ההלוואה תאושר ע״י גזבר העירייה.

ד. לא תי תן הלוואה לעובד שהוטל עיקול על משכורתו.

ה. לא תי תן הלוואה לעובדים שעתיים/זמ יים.

ו. לא תי תן הלוואה לעובד זמ י שעובד פחות מש תיים בעירייה.

ז. גובה ההלוואה יהיה עד לסכום של 100% משכורת חודש נטו.


ח. שכר העובד יחויב בזקיפת שווי למס ע״פ תק ות מס הכ סה.

ט. החזר ההלוואה יתבצע עד 12 תשלומים חודשיים שווים, באמצעות יכוי משכר העובד בכפוף לכך שגובה הניכוי לא יעלה על רבע משכר העובד.


 

י. על פי פקודת מס הכ סה תיגבה ריבית על פי הפקודה סעיף 3 (ט') ב וסף להצמדה למדד.

יא. לא תי תן הלוואה לעובד אם יש ם יכויים חיצו יים ממשכורתו העולים על 25% מ טו השכר.

יב. הלוואה לעובד תי תן לאחר ש ה מסיום פירעון ההלוואה הקודמת ש ית ה לעובד מהעירייה.


יג. העירייה רשאית לש ות את הת אים המפורטים לעיל ו/או לקבוע ת אים וספים.


. 4 הרי י מאשר ומצהיר בזה כי:


א. קראתי וידועים לי כל ת אי קבלת ההלוואה כפי שפורטו לעיל.

ב. יש ברשותי אישור ב ק שאי  י יכול לקבל הלוואה בנקאית.


ג. ידוע לי כי החזר ההלוואה יחול עד ליום 10 לכל חודש דרך המשכורת החל מחודש לאחר קבלת ההלוואה, וא י ותן בזאת את הסכמתי ל כות משכרי את סכום ההחזר החודשי.


ד. ידוע ומוסכם עלי כי אם אסיים את עבודתי בטרם אחזיר את מלוא סכום ההלוואה, תקוזז יתרת החוב משכרי האחרון ו/או מתשלום בגין זכויות ש צברו לזכותי.


ה. ידוע לי כי העירייה רשאית לש ות את הת אים המפורטים לעיל ו/או לקבוע ת אים נוספים, וכן כי ת אי יסודי לאישור ההלוואה הוא הסכמתי לכל ת אי ההלוואה כפי שתקבע העירייה.


ו. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של העירייה לפעול לגביית החוב באמצעים משפטיים ככל שיידרש.

ז. כל הפרטים שמסרתי לעיל הם כו ים.


תאריך


חתימת העובד

 

 


חלק ב ־ אישורים:


 

שם העובד

שם משפחה

מספר זהות


. 1 המלצת מ הל האגף:


« א י הח״מ ממליץ/ לא ממליץ לאשר את ההלוואה (הקף בעיגול את התשובה המתאימה)


 

 

 

 

 

 

תאריך

שם מלא

מחלקת/אגף

תפקיד

חתימת וחותמת


הערות: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________


. 2 אישור גזברות-בדיקת הבקשה ופרטיה:

 

 

 


א. הלוואות קודמות (ימולא ע"י מח' שכר):


תאריך ההלוואה סכום ההלוואה


יתרת

תשלום

וכחית


מועד פירעון

ההלוואה


ב. חובות לעירייה כן\לא , סכום: ___________________

ג. עיקולים כן\לא, סכום:__________________


ד. פרטי ההלוואה המאושרת:

סכום הלוואה מאושר: _________________

מספר תשלומים חודשיים מאושרים: ______________

תאריך החזר ראשון: _______________

ת אי ההלוואה*: _____________________


הערות: ­

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


  


 

ה. אישור ההלוואה:


מתן ההלוואה מות נ ה באישור גזבר העירייה.


____________

תאריך


 

_______________

גזבר העירייה


*ימולא במקרה בו ייקבעו ת נ אים מיוחדים למתן הלוואה במקו ם ו/או ב נ וסף לת נ אי ם המפורטים בחלק א׳ של הבקשה

למילוי על ידי העובד ככל ש קבעו ת אים מיוחדים למתן ההלוואה

 

 


א י הח"מ ________________ת.ז ,_________________ מאשר כי קראתי את הת אים לקבלת הלוואה המפורטים לעיל ובטופס הבקשה למתן הלוואה, הב תי את משמעותם וא י מסכים לכל הת אים.


תאריך: ______________


חתימת העובד: _________________________________