اعلان عن تغيير في شروط المناقصة رقم 30/2019

 

اعلان عن تغيير في شروط المناقصة رقم 30/2019

הודעה על שינוי תנאי מכרז מס' 30/2019

 

לכל משתתפי מכרז מס' 30/2019

אדונים נכבדים

 

העירייה החליטה לצמצם מהשירותים הנדרשים במכרז שבנדון, המכרז לא יכלול את השירותים הבאים:

1.         העסקת 12 עובדי ניקיון לצורך טיאוט ידני של רחובות.

2.        שימור, שמירה ואחזקת אתר עיןאלנבי

בהתאם לאמור יוחלף הדף הראשון של המכרז ויוחלף מסמך 2 (טופס הצעת מחיר) בממסכים המצורפים הבאים.

בנוסף יותאמו הוראות המכרז לשינוי האמור, ולא יחולו ההוראות המתייחסות לשינויים המפורטים בהודעה זו.

  

עיריית אום אל-פחם

מחלקת הבריאות

מכרז פומבי מס' 30/2019

לאספקת שירותי ניקיון רחובות בטיאוט מכני, איסוף גזם ושיירי ציוד ביתי ע"י משאית חובק וטרקטור עם עגלה ועבודות אחרות (להלן:המכרז( 

 

-יולי 2019 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסמך 2

טופס הצעת מחיר

לכבוד

עיריית אום אל-פחם

א.ג.נ.,

הנדון: הצעת המחיר

      מכרז פומבי מס' 30/2019

לאספקת שירותי ניקיון רחובות באמצעות טיאוט מכני, ניקוי כתמי שמן והסרת שאריות הבטון מרחבי העיר אום אל-פחם, ועבודות אחרות.

 

אנו הח"מ, שם המציע: _______________________ ח.פ. / ת.ז. __________________) להלן: "המציע") לאחר שעיינו ובדקנו את מסמכי מכרז פומבי מס'_____________ על כל תנאיו ונספחיו ולאחר שבדקנו את האתרים נשוא המכרז והם מתאימים ומוסכמים עלינו, אנו מציעים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז במלואן, לפי הזמנת העירייה, על פי כל דרישות ותנאי המכרז החוזה והמפרט הטכני, במחירים להלן:

 

1

2

3

4

העבודה / השירות

הערכה לגבי היקף העבודה

מחיר מקסימלי   (כולל מע"מ)

הצעת המשתתף

(כולל מע"מ)

 משאית מנוף עם ארגז בנפח 18 מ"ק לפחות וכף הידראולית מותאמת לאיסוף גזם ופסולת גושית, כולל מפעיל ועובד נוסף, ליום עבודה (8 שעות) 


20 ימים בחודש

 

42480 ₪ 

 

___________

 

 

 

 

 

 

משאית +רמסע 6 קוב לעבודות ניקיון  ברחבי העיר כולל נהג (לפי הצורך), (ליום עבודה)

8 ימים בחודש 

10,384 ₪ 

 

 

 

___________

 

מכונת טיואט רחוב עד ל- 12 טון, שנת יצור  2018 לפחות בהתאם למפרט הטכני המצ"ב להצעתי ומסומן באות א', כולל עובד ו מפעיל

ליום עבודה (8 שעות) 

 

 

 

 

24 ימים בחודש

 

 

 

 

47,200 ₪ 

 

 

 

 

___________

הפעלה ותחזוקת מכונת טיואט רחוב בבעלות עיריית אום אל פחם בהתאם למפרט הטכני המצ"ב להצעתי ומסומן באות א', כולל עובד ומפעיל

ליום עבודה (8 שעות

24 ימים בחודש

28000

 

 

 

 

 

העסקת פופקט כולל מפעיל (לפי הצורך עם יכולת טיאוט),ליום עבודה (8 שעות) 

8 ימי עבודה בחודש

11,232 ₪ 

____________

מחפרון כולל מפעיל (לפי הצורך)

4 ימי עבודה בחודש

6,552 ₪

____________

טרקטור עם עגלה + מפעיל + עובד.

16 ימי עבודה בחודש

20000 ₪

___________

 

סה"כ ההצעה

 

XXXXXXXXXX

 

 

165,848 ש"ח

 

______________

 

הסברים למילוי ההצעה:

המשתתף יציין את הצעתו למתן השירות בעמודה המיועדת לכך (עמודה מס' 4). המשתתף יציין בשורה התחתונה תחת העמודה מס' 4 את סה"כ הצעתו ע"י סיכום כל הסכומים המצוינים בעמודה 4 (להלן-"סה"כ ההצעה" או "ההצעה")

המחיר המקסימלי (עמודה 3) הינו מחיר חודשי עבור מתן השירות שמצוין בשורה בהיקף חודשי מוערך ע"י העירייה  (עמודה 2).

המחיר המקסימלי כולל מע"מ, והצעת המשתתף תכלול מע"מ.  

הצעת המשתתף (עמודה 4) לא תעלה על הסכום המקסימלי שנקבה העירייה.

סה"כ ההצעה שעולה על המחיר המקסימלי תיפסל לאלתר ולא תובא לדיון בפני וועדת המכרזים.

 

 

1.       ידוע לי ומוסכם כי העירייה איננה מחויבת להזמין את כל העבודות לעיל,  אם בכלל. וכי היא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להזמין את השירותים או חלק מהם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובהתאם לתקציבה, ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה אם העירייה הזמינה חלק מהשירותים ולא כולם.

 

2.       במהלך תקופת ההתקשרות,  העירייה רשאית להזמין מעת לעת איזה מהעבודות / השירותים הנדרשים לה,  הכל לפי שיקוליה וצרכיה.

 

3.       מוסכם כי לא נקבל תמורה נוספת בגין השירותים נשוא המכרז,  על כל הכרוך בכך, מעבר למחיר נשוא הצעתנו.

 

4.       התמורה לעיל,  מהווה מחיר סופי ומוחלט וכוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם.

 

5.       הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל מסמכי המכרז ופרטיו, וכי תנאי המכרז, השטח המיועד לביצוע השירותים, תנאי ביצוע השירותים ומהותם, סוג וטיב השירותים הנדרשים וכן כל גורם אחר המשפיע על ביצוע השירותים ו/או התמורה בעבור ביצוע השירותים ודרך תשלומה וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע השירותים ידועים ומוכרים לי , אני מסכים להם וכי רק לאחר הבנת פרטים אלה וכל יתר האמור במסמכי המכרז קבעתי את המחיר המוצע על-ידי לעיל.

 

6.       אני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות לביצוע השירותים  בהתאם ובכפוף לכל התנאים המחייבים, ללא כל הסתייגות.

 

7.       אם אבחר כזוכה במכרז הנני מתחייב לבצע את הפעולות הבאות בתוך 10 ימים קלנדריים מיום קבלת ההודעה על זכייתי.

 

8.       לחתום על החוזה, על כל נספחיו, ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום.

 

9.       למסור לעירייה ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום תנאי החוזה נשוא המכרז,  בנוסח נספח 3.1 למסמכי המכרז ובהתאם לדרישת ההסכם.  על הערבות להיות צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הינו מדד חודש יוני 2019. 

 

10.   להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים בנוסח מסמך 3.3 למסמכי המכרז.  כמו כן, הנני. מתחייב למלא את כל פרטי סוכן הביטוח,  במקומות המסומנים לכך,  במסמך 3.3.

 

11.    הנני מצהיר, כי אני בעל יכולת כספית, כושר מקצועי, ידע, כוח האדם והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם לכל מסמכי המכרז.

 

12.   הנני מצהיר, כי המחירים המוצעים על ידי עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז, כהגדרתו במסמכי המכרז, הם כמפורט בהצעתי וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, המכונות והרכבים  הדרושים לביצוע העבודה, חלקי חילוף, אביזרים, חומרים, חומרי עזר, כלי עבודה, מכשירים, כלי רכב, הובלות, ביטוחים, רישוי והיתרים, תשלום מע"מ וכל תשלום ו/או הוצאה אחרת הדרושים למתן השירותים נשוא המכרז בשלמות.

 

13.   מובהר לי בזאת, כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בכך, מעבר למחירים המוצעים על ידי ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד.

 

14.   ידוע לי, כי התמורה הינה קבועה בלא קשר למקום בו מבוצעות העבודות, למורכבותן, לאופיין, למידת הדחיפות בביצוען ומשך הזמן הנתון לביצוען, למועד בו נדרשו וכיו"ב.

 

15.   הנני מצהיר, כי ידועות לי הוראות חוק עבודת נוער, תשי"ג- 1953, וידוע לי אם אפר הוראה מהוראות אלו, אחשב כמי שהפר את ההסכם עם העירייה.

 

16.   אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לכל מסמכי המכרז לרבות תנאי המכרז והמפרטים, לפי המחירים שרשמתי בהצעתי לשביעות רצון העירייה ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם.

 

17.   ידוע לי, כי העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא וכי היא רשאית לבטל את המכרז, לבצע רק חלק מהעבודות, לפי צרכיה, או לדחות את תחילת ביצוע העבודות.

 

18.   להבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית חתומה בסכום 80,000 ₪ צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עפ"י תנאי המכרז ובנוסח מסמך 1.2  למסמכי המכרז.

 

 

תאריך___________                                                       חתימה וחותמת המציע ___________

 

 

אישור עו"ד מטעם המציע:

 

 

אני הח"מ ____________ עו"ד מ.ר. __________, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _______ התייצבו בפני: ה"ה____________ ת.ז. _______ וה"ה_____________ ת.ז. ________________ המוסמכים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה זו בפני.

 

 

 

תאריך ______________                                                                                                              __________